משלוח חינם בקנייה מעל 199 ש"ח
0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלכם ריק :(

אולי תוסיפו קצת צבע למטבח?

למבצעים ממש שווים>>
X

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות – רוסולינג 20-20 בע”מ

 

רוסולינג 20-20 בע”מ (להלן: “החברה“) מציעה לטובת לקוחותיה, מועדון לקוחות הכולל את חנויות קוק אנד בייק cook and bake  הממוקמות בפריסה ארצית (להלן: “החנויות“).

1.                  הגדרות

1.1.             “האתר” – הנו אתרי האינטרנט של החברה  שכתובתו:
www.cook-bake.co.il

1.2.             “דמי החבר“- החברות במועדון למשך תקופת החברות אינה כרוכה בתשלום.

1.3.             “הטבות” – כפי שיינתנו מעת לעת על ידי החברה.

1.4.             “חבר מועדון” – מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 2 לתקנון.

1.5.             “טופס ההרשמה” – טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

1.6.             “המועדון” – מועדון הלקוחות של רוסולינג 20-20 בע”מ

1.7.             “פרטי חבר המועדון” – כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון.

1.8.             “תקופת החברות” – ללא הגבלה.

1.9.             “התקנון” – תקנון המועדון המפורט במסמך זה.

1.10.          “מותגי המועדון”: רשימת המותגים המוצגים בראשית תקנון זה, וכן כל מותג/ רשת אחרת שתתווסף למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רוסולינג 20-20 בע”מ (להלן ביחד ולחוד: “מותגי המועדון“).

2.                  הצטרפות וחברות במועדון

2.1.             נכון למועד זה, ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החבר, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו או בוטלו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ששילם.

2.2.             כל אדם זכאי להצטרף למועדון. קטינים שגילם נמוך מ- 18 שנים המבקשים להתקבל כחברי מועדון נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את אפוטרופסיהם החוקיים בדבר הוראות התקנון ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. יובהר, כי על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

2.3.             ניתן להירשם למועדון בחנויות המפורטות בנספח א’ המצורף לתקנון, וכן באמצעות רישום אינטרנטי באתרי קוק אנד בייק שכתובתו:
www.cook-bake.co.il

2.4.             ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת ככלל לבתי עסק, תאגידים, מוסדות וכיוצ”ב. כל אדם רשאי להצטרף למועדון פעם אחת בלבד ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע של מועדון הלקוחות של רוסולינג 20-20 בע”מ כחבר מועדון קיים.

2.5.             החברה תהא רשאית לדחות, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

2.6.             הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בת תוקף ועל כן, חבר מועדון שחברותו במועדון פקעה, לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון. למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון הם הקובעים לעניין הזכאות להטבות.

2.7.             החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון ומדויק של טופס ההצטרפות הדיגיטלי ייעשה ע”י הלקוח במעמד הרכישה בקופה. קישור לטופס הדיגיטלי ישלח ללקוח באמצעות הודעת SMS לאחר שימסור את הטלפון האישי שלו לקופאית. הבקשה להצטרפות למועדון הכולל את פרטי החובה הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה. בנוסף, רשאי המעוניין בכך למלא גם את פרטי הרשות הכוללים, בין היתר, מספר תעודת זהות  (להלן: “פרטי חבר המועדון“).

2.8.             חבר המועדון מאשר באמצעות חתימה דיגיטלית שתופיע בטופס ההרשמה, כי הפרטים אשר מסר לחברה הינם נכונים ומלאים.

2.9.             חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

2.10.          חבר המועדון יעדכן את המועדון בכתב לגבי כל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר קשר רציף בין המועדון לבין חבר המועדון. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ______info@cook-bake.co.il______המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון שלא הגיעו ליעדם עקב אי עדכון הפרטים כאמור.

2.11.          הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות המועדון. מילוי טופס ההרשמה הדיגיטלי ומסירתו לחברה כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. למען הסר ספק, לחבר המועדון לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי הוראה מהוראות התקנון.

2.12.          מילוי טופס ההרשמה הדיגיטלי מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות. (ב) לצרכי ניהול המועדון, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, בדיקת נאמנות הלקוחות וכל שימוש מקוון אחר בקשר עם המועדון. (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. (ד) לצרכי דיוור חומר פרסומי כהגדרתו בסעיף ‎3.3 להלן. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה ו/או סעד ו/או פיצוי בגין שימוש במידע האמור, לרבות כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981.

2.13.          לחברה שמורה הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהן נתפס חבר המועדון בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עשה חבר המועדון מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.

2.14.          חבר המועדון יהא זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת בכתב. בחלוף 30 (שלושים) ימים לכל היותר מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו.

2.15.          לחברה שמורה הזכות להקים מועדוני לקוחות נוספים ו/או תת מועדוני לקוחות נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

3.                  הטבות לחברי המועדון

3.1.             החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, המחאה, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיוצ”ב. לחברה שמורה הזכות לדרוש הזדהות של חבר מועדון על ידי תעודה מזהה.

3.2.             המועדון מקנה לחברי המועדון את ההטבות הבאות:

3.2.1.                     קבלת הטבות ייחודיות באופן שוטף ועדכון מוקדם על סיילים והנחות.

3.2.1.                     הזמנה להשתתף בפעילויות נושאות פרסים ובאירועים מיוחדים.

3.2.2.                     הצצה מוקדמת למתכונים, מבצעים ומוצרים חדשים.

3.2.3.                     הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות: 50 ₪ לרכישה בחנות בחודש העוקב, בקנייה מעל 100 ₪. לא ינתן זיכוי. למימוש חד פעמי.

3.2.4.                     הטבת יום הולדת למועדון לקוחות: 50 ₪ לרכישה בחנות בחודש יום ההולדת בלבד כפי שמצויין בפרטי המועדון של הלקוח, בקניה מעל 100 ₪. לא ינתן זיכוי.

3.2.5.                     החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק את ההטבות בכל עת.

3.3.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או את עלותן ו/או להציע הטבה חלופית בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות תוך כדי תקופת מימוש ההטבות. החברה אינה מתחייבת כי הטבה אשר מוענקת באחת מהחנויות תהייה תקפה למימוש בכל החנויות. כך לדוגמא ייתכן ויינתנו הטבות מסויימות לחלק לסניף ו/או סניפים ספציפיים ברשת החברה.בהתאם להסכמת חבר המועדון כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות של מוצרים, שירותים, הטבות וכיוצ”ב של הרשתות המעניקות הטבות במסגרת המועדון דרך החברה, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון (להלן: “חומר פרסומי“). חבר מועדון שיהא מעוניין להפסיק קבלת חומר פרסומי כאמור יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה עם קבלת הודעת ההצטרפות למועדון. החברה פועלת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח- 2008.

3.4.             חבר מועדון שהסכים לקבל חומר פרסומי יוכל לחזור בו מהסכמתו זו ולבקש שלא לקבל חומר פרסומי מהמועדון באמצעות, השבת מסרונים (SMS) ודואר אלקטרוני עפ”י הנחיות ההסרה ו/או במשלוח מייל לשירות הלקוחות בדבר הרצון להסרה – info@cook-bake.co.il . הפניה למועדון בבקשה להסירו מרשימת התפוצה תיעשה באמצעי שבו התקבל החומר הפרסומי. עם קבלת הודעתו של חבר המועדון תתעדכן המערכת ופרטיו של המבקש יוסרו ממנה.

4.                  קניין רוחני

4.1.             החברה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר עם המועדון, האתר ותכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

4.2.             מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

5.                  אחריות

5.1.             החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או נזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיוצ”ב.

5.2.             החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, ואלו לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון. למען הסר ספק, יובהר כי לחבר המועדון וכן לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.

5.4.             רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים מטבעם להתקפות ונסיונות פריצה מצד גורמים עוינים. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח כי המידע באתר ובשרתי המועדון יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע חבר המועדון משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות ונסיונות הפריצה ומוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

 

6.                  כללי

6.1.             לחברה שמורה הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון ו/או לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת דוד רזיאל 1, ראשון לציון או באתר הרשת  שכתובתו:

6.2.             החברה תהווה את הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

6.3.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין (זאת למעט עדכונים שייעשו בתקנון מעת לעת אשר יגברו כמובן על הוראות התקנון שאינן מעודכנות).

6.4.             האמור בתקנון נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

6.5.             כל התנהגות של המועדון או של מי מהרשתות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.

6.6.             לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: _ info@cook-bake.co.il _ או בטלפון __1800-800-196___

נספח א’

רשימת החנויות

קוק אנד בייק – רשימת סניפים:

 

סניף כתובת טלפון
ראשון לציון בן גוריון מרכז בן גוריון- בן גוריון 4 (פינת רוטשילד) 03-9500476
קניון ראשונים עזריאלי שדרות נים 2 ראשון לציון 03-9192113
קניון עיר ימים רח׳ בני ברמן 2 עיר ימים 09-8854160
קניון רננים רח’ המלאכה 2,רעננה -קומת קרקע 09-7410367
גבעת שמואל קניון הגבעה רח׳ יוני נתניהו 27 גבעת שמואל 03-5323596
דיזינגוף סנטר  דיזינגוף 50 תל אביב 03-5280091
רמת אביב-מרכז שוסטר אבא אחימאיר 27 תל אביב 03-6425570
חיפה- גרנד קניון שמחה גולן 54 חיפה -קומה ראשונה 04-8122441
 ירושלים – קניון הדר  גנרל פייר קניג 26, תלפיות, ירושלים 02-6453407
ARCOS CASA
סניף כתובת טלפון
מיסטרל דרך בן צבי 29 תל אביב 03-696081