משלוח חינם עד 7 ימי עסקים בקנייה מעל 199 ש"ח 🚛
0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלכם ריק :(

אולי תוסיפו קצת צבע למטבח?

למבצעים שווים ממש >>>
X

תקנון מבצע סט 3 סירי סוטז’ קפסטון 20.11

תקנון מבצע COOK AND BAKE – סט 3 סירי סוטז’ באתר (להלן: “המבצע”)

1. הגדרות
“עורכת המבצע” רוסולינג 20-20, ע.מ. 540279833.
“הטבה” הטבת מחיר לזמן מוגבל סט שלישיית סוטאז’ים Capstone, המשתתף בהטבה, בסך של 269 ₪.
“משתתף” או “משתתפים” חברי מועדון קוק אנד בייק, מקבוצת חברת סיטי טיים אי.אל בע”מ על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה לעיל). למען הסר ספק, רישומי עורכת המבצע לעניין חברות במועדון הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
“אתר” אתר האונליין של קוק אנד בייק, כתובת האתר:
www.cook-bake.co.il

2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
3. תקופת המבצע
המבצע יחל ביום 20.11.2023 בשעה 08:00 ויסתיים ביום 22.11.2023 בשעה 08:00 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ-200 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.
4. תנאי השתתפות במבצע
4.1. עורכת המבצע מזמינה את המשתתף ליהנות מהטבת המחיר הבאה: רכישת סט שלישיית סוטאז’ים Capstone, (לפי הפירוט להלן), בסך כולל של 269 ₪. שווי ההטבה (מחיר מלא): 1,547 ₪ (להלן: “ההטבה”). למימוש באתר בלבד, בכפוף למלאי כמפורט לעיל.
הסט כולל:
סוטז 28 ס”מ 3.5 ליטר
סוטז 32 ס”מ 4.8 ליטר
סוטז 36 ס”מ 6.5 ליטר
4.2. יודגש כי לצורך קבלת ההטבה יש לרכוש פריטי מלאי של מוצרי קוק אנד בייק בלבד ולא פריטי שירות – גיפט כארד, שירות תיקונים וכו’.
4.3. אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר.
4.4. במקרה של החלפה ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף למדיניות הרשת ולהצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.
4.5. ביטול עסקה (בהתאם לתקנות הגנת הצרכן) – במקרה של ביטול מלא יוחזר בהתאם לחיוב בחשבונית. במקרה של ביטול עסקה חלקי של הפריטים שנרכשו בבנדל – ההטבה מבוטלת ויבוצע חיוב מחדש של הפריטים שנשארים ברשות המשתתף.
4.6. ללא כפל מבצעים והטבות.
4.7. חרף האמור בסעיף ‎4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
5. שונות
5.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון, הוא מבין אותו ומקבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.2. עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
5.3. עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי עורכת המבצע.
5.4. עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
5.5. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
5.6. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.
5.7. ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בניין A קומה 1 הרצליה ת.ד 12547.